Persondatapolitik

IVECO Danmarks Persondatapolitik

Nærværende privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger (“Personoplysningerne”), som IVECO DANMARK A/S (”Iveco Danmark”, “vi”, “os”, “vores” eller “Selskabet”) har modtaget fra dig eller indsamlet fra 3. part vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Vi tager ansvar for at beskytte og respektere dit privatliv.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:
IVECO DANMARK A/S
Roholmsvej 19
2620 Albertslund
E-mail: iveco-nordic@iveco.com

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

 1. Følgende Personoplysninger kan blive indsamlet, behandlet og opbevaret:
 2. Almindelige Personoplysninger
  • Navn, adresse og kontaktoplysninger (eksempelvis e-mail og telefonnummer)
  • Job funktion/stilling
  • Køn og fødselsdag
  • Oplysninger fra dine henvendelser til os
  • CPR-nummer
  • Kopi af kørekort
  • Forsikringsrelaterede Personoplysninger (fx forsikringstype, dato)
  • Finansieringsrelaterede Personoplysninger), herunder Personoplysninger relateret til den finansierings-, låne- eller leasingaftale, du har indgået samt oplysninger om bank, løn og årsopgørelser
  • Oplysninger om dit køretøj (fx stelnr., reg.nr. mærke, model)
  • Købshistorik
  • Værkstedshistorik og Personoplysninger knyttet til dit køb af værkstedsrelaterede ydelser
  • Personoplysninger om åbning, læsning mv., af modtaget elektronisk markedsføring
  • Personoplysninger for at lære dig bedre at kende (f.eks. dine samtykkevalg, kommunikationspræferencer, interesser, m.v.)
  • Trafikdata om brug af Internettet (f.eks. indsamlet via cookies), herunder oplysninger om unikt cookie-ID (cookieidentifikatorer) (se venligst vores Cookie politik på https://www.iveco.com/denmark/Pages/HomePage.aspx, som beskriver brugen af cookies og andre websporingsværktøjer på vores hjemmeside)
  • Browser oplysninger eller Personoplysninger indsamlet i forbindelse med brug af vores hjemmeside
  • Oplysninger indsamlet via sociale medier (LinkedIn, Facebook og YouTube) i tilfælde af korrespondance, deltagelse i konkurrencer eller anvendelse af værktøjer til målrettet markedsføring (såsom Facebook Custom Audience)
 3. Sædvanligvis vil du give os sådanne Personoplysninger, men i visse tilfælde vil vi have indsamlet Personoplysninger om dig fra en tredje part eller fra offentlige kilder.
 4. Personoplysningerne vil blive beskyttet i overensstemmelse med du procedurer, der fremgår af nærværende privatlivspolitik.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGERNE

 1. De indsamlede Personoplysninger kan blive behandlet af os til følgende formål:
  • at besvare dine anmodning om oplysninger om vores produkter, ydelser, tilbud og forretningsmæssige netværk,
  • at kunne etablere, vedligeholde og forbedre vores forretningsrelation til dig og den virksomhed, du er ansat i,
  • at give dig en bedre oplevelse, når du besøger en af vore websider, portaler eller autoriserede forhandlere og distributører
  • at forbedre vores produkter og tjenester i almindelighed,
  • at udbyde af vores produkter, tjenester, applikationer eller påmindelser, markedsføringsaktiviteter (som f.eks. tilbud og nyheder) og fremsendelse af invitationer,
  • at opfylde en kontrakt, som du, din virksomhed eller vi er part i, herunder opfylde af aftaleretlige forpligtelser, evt. garantiforpligtelser, håndtere betalinger og fakturering i henhold til kontrakten samt nødvendig bistand fra vores forhandlernetværk,
  • at overholde en retlig forpligtelse, f.eks. de gældende regler i hvidvaskloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, forbrugslånsloven, betalingsloven og databeskyttelsesloven, mv.
  • administration af kunderelationen, salgs- og markedsføringsaktiviteter, besvarelse af kundehenvendelser og anden kommunikation,
  • behandling af krav, klager, reklamationer og lignende,
  • udsendelse af kunde- og markedsundersøgelser, herunder tilfredshedsundersøgelser, samt påmindelser og andre meddelelser,
  • at sende nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale vedrørende vores produkter og ydelser, herunder også direkte markedsføring fra vores forhandlernetværk og koncernselskaber, efter din anmodning
  • at foretage markedsundersøgelser
  • målrette relevant markedsføring gennem flere kanaler, herunder e-mails, sms, ved telefonisk henvendelse og på sociale medier.

HOVEDPRINCIPPER

 1. Vi ønsker at beskytte dine Personoplysninger og behandler dem på en rimelig, gennemsigtig og sikker måde.
 2. Vi behandler Personoplysninger ved efterlevelse af følgende principper:
  • Lovlighed (vi behandler kun dine Personoplysninger på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig som registreret)
  • Dataminimering (vi begrænser behandlingen af dine Personoplysninger til, hvad der er tilstrækkeligt og relevant for at opfylde formålene med indsamlingen)
  • Formålsbegrænsning (vi indsamler kun dine Personoplysninger til specifikke, udtrykkelige og lovlige formål og viderebehandler dem ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål)
  • Rigtighed (vi sørger for, at dine Personoplysninger er korrekte og om nødvendigt ajourførte)
  • Datasikkerhed og -beskyttelse (vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende databeskyttelsesniveau)
  • Adgang og berigtigelse (vi behandler dine Personoplysninger med respekt af dine rettigheder.)
  • Begrænset opbevaringsperiode (vi opbevarer kun dine Personoplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen)
  • Beskyttelse af internationale overførsler (vi sørger for tilstrækkelig beskyttelse af dine Personoplysninger, når de overføres uden for EØS-området)
  • Beskyttelse i forhold til tredjemænd (vi sikrer, at tredjemænd kun kan få adgang til (og overføre) Personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og med tilstrækkelig kontraktlig beskyttelse)
  • Lovlig brug af direkte markedsføring og cookies (når vi sender reklamemateriale til dig eller placerer cookies på din computer, sker dette i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og anden relevant lovgivning)
 3. Personoplysningerne kan blive behandlet elektronisk ved hjælp af IT-systemer og manuelt i papirformat.

BEHANDLINGSHJEMMEL

 1. Vi behandler dine Personoplysninger på baggrund af følgende retsgrundlag
  • GDPR, art. 6, stk. 1, litra a (samtykke), b (opfyldelse af kontrakt), c (overholdelse af en retlig forpligtelse) og f (at forfølge en legitim interesse), jf. Databeskyttelseslovens § 6. Vores retlige forpligtelser kan følge af markedsføringsloven, hvidvaskloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, forbrugslånsloven, betalingsloven og databeskyttelsesloven og forsikringsloven Vores legitime interesser er bl.a. administration af kunderelationen, udførelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter, besvarelse af kundehenvendelser og anden kommunikation med kunder, behandling af krav, klager, reklamationer, udsendelse af kundeundersøgelser, påmindelser og direkte markedsføring.
  • For så vidt angår CPR-numre, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (når der følger af lovgivningen), nr. 2 (når du har givet et samtykke) eller nr. 4 (for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares).

KONSEKVENSERNE AF MANGLENDE AFGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGERNE

 1. Afgivelse af Personoplysninger er aldrig et krav. Manglende afgivelse af Personoplysninger, der er angivet som obligatoriske vil betyde, at vi ikke kan tilbyde den ønskede ydelse eller produkt eller, at den ønskede ydelse eller produkt leveres i en ringere kvalitet.
 2. Manglende afgivelse af Personoplysninger, der ikke er obligatoriske, vil dog ikke have indflydelse på dine adgang til ydelsen eller modtagelse af produktet.

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGERNE

 1. Afhængig af formålene med indsamlingen kan der ske videregivelse af de indsamlede Personoplysninger til følgende gruppe af modtagere:
  • Tilknyttede virksomheder og datterselskaber
  • Autoriserede forhandlere og reparatører
  • Reklamebureauer og Annoncepartnere samt sociale medier
  • Forsikringsselskaber
  • Finansieringsselskaber
  • Energiselskaber
  • Leverandører
  • Bilimportører
  • Værksteder
  • Afleveringssteder
  • Kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre efter gældende regler
  • Offentlige myndigheder for at overholde lovgivningen, imødekomme anmodninger fra myndighederne, opfylde retskendelser, rets procedurer, oplysnings- og indberetningsforpligtelser mv.
  • I forbindelse med virksomhedstransaktioner: som led i en overdragelse eller et frasalg af hele eller dele af Iveco Danmark’ virksomhed eller i forbindelse med en fusion, sammenlægning, kontrolskifte, omstrukturering eller likvidation af hele eller dele af Iveco Danmark’ virksomhed.
 2. Bemærk, at tredjemænd kan indsamle Personoplysninger fra dig på egen hånd. I disse tilfælde er det de pågældende tredjemænd, der er ansvarlige for håndteringen af dine Personoplysninger, og du vil være omfattet af deres vilkår og betingelser.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGERNE

 1. For at kunne udføre de ovenfor beskrevne aktiviteter vedrørende behandling af Personoplysninger kan det være nødvendigt at overføre Personoplysningerne til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
 2. I tilfælde af, at Personoplysningerne overføres til et land uden for EØS, vil Selskabet gennemføre enhver nødvendig kontraktmæssig foranstaltning for at sikre den nødvendige beskyttelse af Personoplysningerne, herunder bl.a. ved brug af aftaler, der er baseret på de standardkontrakter, der er udarbejdet af EU Kommissionen til brug ved overførsel af persondata til lande uden for EØS.
 3. Iveco Danmark er en del af IVECO Group. Personoplysningerne kan blive videregivet, både inden for og uden for EU, i henhold til særskilte aftaler selskaberne imellem.

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGERNE

 1. Personoplysningerne vil blive opbevaret i vores systemer så længe som vi finder det strengt nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der fremgår af nærværende Privatlivspolitik, dog under hensyntagen til lovmæssige og kontraktmæssige forpligtelser.
 2. Når Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de har været behandlet, bliver de slettet eller opbevaret i et format, der umuliggør identifikation af de registrerede personer, medmindre vi har en legitim ret eller tilladelse til at opbevare sådanne Personoplysninger.
 3. Vi kan fortsætte med at opbevare Personoplysningerne i en længere periode, hvis dette måtte være nødvendigt for at beskytte Selskabets interesser i forhold til muligt retskrav forbundet med levering af ydelser eller produkter eller behandling af Personoplysninger.
 4. Vi har fastsat følgende overordnede principper for den tidsmæssige opbevaring og sletning af Personoplysninger:
  • Samtykke: Personoplysninger, der behandles til brug for Marketing vil blive opbevaret indtil dit samtykke tilbagekaldes og derefter i en periode på op til 5 år af hensyn til dokumentation.
  • Aktive kunder: Er du en aktiv kunde hos os opbevares vi dine Personoplysninger så længe, du forbliver en aktiv kunde. Hvis du ikke længere er aktiv, vil dine Personoplysninger blive anonymiseret 5 år efter din sidste aktivitet
  • Potentielle kunder: Forudsat du ikke har andre aktiviteter med os anonymiseres dine Personoplysninger som udgangspunkt 12 måneder efter din sidste aktivitet.
  • Finansielle oplysninger. Hvis der er indgået en aftale og gennemført en transaktion, er vi i henhold til hvidvaskloven og bogføringsloven forpligtet til at opbevare dine Personoplysninger i 5 år efter kundeforholdets eller transaktionens ophør.
 5. Der findes særlige regler vedrørende sletning af Personoplysninger for visse typer af sager. Det medfører, at visse Personoplysninger opbevares længere.

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

 1. De registrerede personer er berettigede til at håndhæve deres rettigheder i henhold til gældende lovgivning, herunder:
  • Indsigtsretten: betyder retten til at få oplyst af Selskabet, om Deres Personoplysninger bliver behandlet og, hvor muligt, få adgang hertil.
  • Ret til berigtigelse: betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger, herunder ved indgivelse af supplerende oplysninger.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): betyder retten til at få berigtiget ukorrekte og/eller ukomplette Personoplysninger samt sletning af Personoplysninger på gyldig anmodning.
  • Ret til at protestere mod behandling: betyder den til enhver tid gældende ret til at protestere mod behandlingen af Deres Personoplysninger på baggrund af den Dataansvarliges gyldige interesse.
  • Ret til begrænsning af behandling: betyder en ret til at fremsætte en gyldig anmodning om suspension af behandlingen i tilfælde, hvor der er fremsat indsigelse mod rigtigheden af Personoplysningerne og i så lang tid som det er nødvendigt for, at den Dataansvarlige kan bekræfte rigtigheden af Personoplysningerne.
  • Ret til data portabilitet: betyder retten til at få Personoplysningerne udleveret i et struktureret standard læsbart format samt en ret til at overføre Personoplysningerne til andre dataansvarlige, særligt hvis behandlingen finder sted som følge af afgivet samtykke eller en kontrakt og behandlingen udføres automatisk.
  • Ret til at indgive en klage: uden præjudice for andre administrative eller lovmæssige tvister er De berettiget til at indgive en klage til den påtaleberettigede tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvori De er bosiddende eller jævnligt arbejder eller i den stat, hvori en overtrædelse har fundet sted, hvis De mener, at Personoplysningerne er blevet behandlet på en måde, der enten er ulovlig eller i uoverensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.
 2. Disse rettigheder kan håndhæves ved at kontakte os på følgende måde:
  • Ved at udfylde den online formular, der findes her [www.ivecogroup.com/policies_and_guidelines/privacy_request_form]
  • Ved at sende en e-mail til privacy-compliance@ivecogroup.com
  • Ved at indsende et brev til den dataansvarlige på adressen angivet i afsnit 7 i denne meddelelse om databeskyttelse, og specificere “til opmærksomhed af overholdelse af privatlivet”
 3. Hvis vi modtager en sådan anmodning, kan det være nødvendigt for os at indhente yderligere personlige oplysninger fra Dem for at bekræfte Deres identitet. Disse oplysninger vil herefter, sammen med andre Personoplysninger vi allerede er i besiddelse af, blive behandlet for at opfylde Deres anmodning i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
 4. Hvis det anses for nødvendigt for at opfylde Deres anmodning vil visse oplysninger blive overført til andre selskaber inden for eller uden for Iveco Group, som fungerer som dataansvarlige for Deres Personoplysninger. Deres Personoplysninger vil blive behandlet i så lang tid som det måtte være nødvendigt for at vurdere og behandle Deres anmodning, hvorefter Deres Personoplysninger vil blive arkiveret i så lang tid som vi måtte anse det for nødvendigt for at kunne bevise, at anmodningen er blevet behandlet på en korrekt og passende måde.

ÆNDRINGER

 1. Denne Privatlivspolitik er opdateret i januar 2022.
 2. Vi forbeholder os ret til helt eller delvist at ændre i privatlivspolitikken (f.eks. som konsekvens af ændringer i gældende lovgivning). Ændringerne vil blive offentliggjort på denne hjemmeside og vil træde i kraft ved offentliggørelsen. Hvis vi har din e-mail registreret vil vi også sende information til dig om opdateringen. Vi opfordrer til, at nærværende privatlivspolitik gennemlæses fra tid til anden for at erfare, hvordan dine Personoplysninger beskyttes.